studija slučaja

 

15.03.2018.

U saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, priredili smo izložbu pobedničkih radova konkursa za „Stattwerk“ eko-centar na Zelenom vencu.

 

14.12.2017.

Stattwerk d.o.o. proglasio je pobedničke ideje dva nacionalna arhitektonska konkursa za budući balkanski eko-centar na Zelenom vencu.

Konkursi su trajali od 2. oktobra do 25. novembra 2017. godine.

Konkurs za profesionalce je bio anketnog karaktera, a od učesnika se očekivalo da ponude projekte koji uključuju zelene fasade – vertikalne bašte, kao i da koriste obnovljive izvore energije, koji mogu obezbediti maksimalnu energetsku efikasnost objekta. Studenti su se bavili dizajnom fasade ovog pionirskog projekta.

Pravo učešća imali su svi koji poseduju srpsko državljanstvo ili studiraju, odnosno rade, na teritoriji Republike Srbije.

Ukupan nagradni fond konkursa iznosio je 23.000 evra.

Najbolje među više od 200 učesnika, birao je međunarodni žiri u sastavu: Alfredo Penjafiel, arhitekta, studio „Roomz Architects“ (Nemačka/Španija), predsednik žirija, Manfred Norbert Fiš, profesor i direktor Instituta za energetski dizajn, solarne tehnologije i upravljanje tehnologijama zgrada Arhitektonskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Braunšvajgu (Nemačka), Florijan Daner, arhitekta, studio „Danner Yildiz Architekten“ (Nemačka), Harald Maj, dizajner enterijera, studio „Mayonzepte“ (Nemačka), Vladan Đokić, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Budimir Sudimac, profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ivana Miškeljin, profesorka Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao i Stattwerk d.o.o. – tim inženjera i kreativaca.

Novčane nagrade, kao i sami konkursi, dali su podsticaj ovdašnjim arhitektama i pripadnicima srodnih profesija da razmišljaju i ubuduće o zelenoj, održivoj arhitekturi, i to ne samo kao o trendu, već prevashodno kao o suštinskoj potrebi društva.

 

AnketnI konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja rekonstrukcije dela gradskog bloka na Zelenom vencu

 

1. NAGRADA

Living Future Green (Jovan Mitrović, Snežana Zlatković, Bojana Cvetanović, Iva Bekić, Isidora Babović i Igor Zec)

Zlatna boja gornjih spratova transformiše objekat u simbol grada.

Razrada funkcija i planova pažljivo i detaljno daje rešenje programa objekta. Funkcije su pozicionirane tako da se obezbedi maksimalno iskorišćenje potencijala lokacije i samog objekta. Odnos i međupovezanost funkcija su pažljivo razmatrani.

Mala količina zelenila na fasadi objekta nadoknađena je bogatom vegetacijom u unutrašnjosti objekta. Predloženo rešenje na adekvatan način tretira zelenilo, tako da ono ne ugrožava vizure, koje predstavljaju poseban kvalitet ove lokacije. Zelenilo pozicionirano na garaži omogućava smanjenu emisiju zagađujućih materija i olakšava pristup radi održavanja.

Energetski i održivi koncept je sveobuhvatan i vrlo inovativan. Uzima u obzir nove tehnologije, koje su pažljivo odabrane – u skladu sa uslovima lokacije, što ovo rešenje čini veoma razumnim. Rešenje obuhvata korišćenje integrisanih fotonaponskih ćelija i dobro je osmišljeno, kako sa aspekta funkcionalnosti, tako i po pitanju dizajna.

(Iz obrazloženja žirija)

 

2. NAGRADA

Infinity Nature, autori: Jelena Milošević, Ognjen Graovac, Mihajlo Simić, Vanja Spasenović i Darija Rašeta

Fasada je elegantna i sigurno bi obezbedila prepoznatljivost na svetskom nivou. Novoprojektovana fasada je u harmoniji sa postojećim stanjem i strukturom objekta. Upotreba iste fasade na različitim sadržajima bi mogla biti preispitana.

Žiri bi želeo da vidi jaču povezanost između vršenih analiza, prikazanih dijagrama održive tehnologije i finalnog rešenja. U finalnom rešenju izostalo je iskorišćenje punog potencijala vršenih analiza.

Obrazloženje primenjenih tehnologija, koje omogućavaju upotrebu energije iz obnovljivih izvora, nije dovoljno čitljivo u samom arhitektonskom dizajnu.

(Iz obrazloženja žirija)

 

2. NAGRADA

URED studio (Nikola Milanović, Hristina Stojanović, Ivana Jevremović, Milenko Obradović i Bojana Marković)

Rešenje je u saglasnosti sa urbanim kontekstom grada.

Oblikovanje zadržava prirodnu harmoniju zgrade i osnovni raster i strukturu.

Koncept i organizacija saobraćaja i kretanja je precizna i detaljno proučena.

Atraktivan dizajn ulaznog prostora i pažljivo postavljeni koridori omogućavaju kvalitetnu komunikaciju prizemne i nadzemnih etaža.

Predložena je primena različitih tehnologija sa razradom i opisom njihovih pozicija. Žiri bi voleo da vidi analizu kako će sve ove različite tehnologije funkcionisati zajedno, odnosno analizu kompatibilnosti istih.

(Iz obrazloženja žirija)

 

2. NAGRADA

re:a.c.t studio (Srđan Tadić, Dejan Milanović, Đorđe Drobnjak, Marko Popović, Anja Tadić i Radoman Čvorović)

Atraktivnom modularnom fasadom, koja je dodata na postojeću strukturu objekta, postiže se kvalitetan otvoreni prostor. Pažljivo pozicionirano zelenilo omogućava korisnicima prostora, jednako kao i prolaznicima, da u njemu uživaju, što je poseban kvalitet ovog rešenja. Pri postavljanju dodatnih fasada, autori rada formiraju rešenje koje nedvosmisleno pokazuje da je u pitanju jedna arhitektonska celina, a ujedno naglašavaju različite funcije koje pokrivaju.

Žiri bi voleo da vidi detaljniju razradu tehnologija koje omogućavaju korišćenje obnovljivih izvora energije, a koje su autori pozicionirali u okviru rešenja.

(Iz obrazloženja žirija)

 

5. FINALISTI

Smart Farming, autori: Pavle Stamenović i Dušan Stojanović; koautori: Bojan Jovančević i Miloš Jokić; konsultanti: EN-EF Concept (Ivan Kalc, Sonja Krastavčević) 

6. FINALISTI

Stevan Perović i Marina Nikolić; saradnik: Bojan Đorđić

7. FINALISTI

Ana Rasulić i Marijana Petrović

8. FINALISTI

Seed of Knowledge, autori: Studio Cubex (Ksenija Bulatović, Ksenija Bunjak, Vesna Cagić-Milošević, Alexander Obermeier Poznić; saradnici: Tamara Vuković, Branko Lompar, Igor Čubra i Jelena Čubra)

9. FINALISTI

Milan Vujović i Anja Milojević

10. FINALISTI

Jelena Miletić i Dejan Miletić

 

Studentski arhitektonski konkurs za izradu idejnog dizajnerskog rešenja fasada dela gradskog bloka na Zelenom vencu

 

1. NAGRADA

Tina Urošević, Stevan Simović i Uroš Marković

Predloženo rešenje na jednostavan način omogućava više različitih fasada na jednom objektu, za potrebe različitih funkcija, dok su kišne vertikale pametno iskorišćene i dizajnirane za razgraničavanje funkcija.

Rešenje je čisto, jasno i grafički prikazano na visokom nivou.

Posvećena je posebna pažnja i rešavanju krovnih površina, kao i pozicioniranju funkcija u okviru kompleksa.

Ulaz je adekvatno naglašen i odnos između prizemne etaže i spratova pokazuje kako je ovo rešenje kompletno, kako po pitanju funkcije, tako i kada je reč o estetici.

(Iz obrazloženja žirija)

 

2. NAGRADA

DVSM (Dragan Vuković i Stevo Marijanović)

Autori predloženog rešenja pri dizajnu uzimaju u obzir izgled zelene fasade u različitim godišnjim dobima, što predstavlja poseban kvalitet ovog rada.

Autori, takođe, iako nije bilo traženo konkursom, analiziraju ambijentalnu vrednost svog rešenja prikazivanjem enterijera.

Poseban iskorak u dizajnu jeste i briga o umanjenju buke i formiranje fasade u skladu sa tom inicijalnom idejom.

Gustina drvenih elemenata na fasadi bi mogla biti korigovana kako bi se dobilo čistije rešenje, a fokus bio na zelenilu umesto na brisolejima.

(Iz obrazloženja žirija)

 

3. NAGRADA

J.A.R.F. (Jegor Aleksić i Filip Radaković)

Koncept formiranja dodatnih lakih elemenata koji menjaju formu fasade je interesantan, međutim, primena ideje nije kompletirana. Dodatna struktura se ne mora zaustaviti na spoju fasade i krova, već bi se mogla, po istom principu, integrisati u krovni ambijent.

Žiri bi voleo da vidi detaljnije objašnjenje na koji način ova fasada funkcioniše zajedno sa zelenilom, kroz tekstualno objašnjenje i/ili arhitektonski detalj.

Iz priloženih grafičkih prikaza nije dovoljno čitljiv ulaz, niti na koji način je rešeno prizemlje objekta u odnosu na više spratove.

(Iz obrazloženja žirija)

 

POHVALA

The Living Mountain, autor: Fedor Jurić

Rad na izuzetno jednostavan i grafički čitljiv način pokazuje koncept i ideju projektanta.

Pažljivom analizom lokacije i zagađenja, gustina postavljenog zelenila se smanjuje sa povećanjem spratnosti objekta.

Rad bi mogao biti oplemenjen dodatnom analizom vrsta biljaka koje bi se mogle integrisati u predloženo rešenje.

(Iz obrazloženja žirija)

POHVALA

Tetris Modul, autor: Mirko Milanović 

Predloženo rešenje predstavlja inovativan pristup dizajniranju fasade u doba rapidnog razvoja tehnologije na način na koji fasada postaje medij za sebe.

Povezanost fasade objekta sa digitalnim sredstvima komunikacije je dodatni kvalitet koji bi omogućio jednostavno i brzo širenje informacija o zelenoj arhitekturi i energetskoj efikasnosti u budućnosti.

(Iz obrazloženja žirija)

Pobednici „Stattwerk” arhitektonskih konkursa